Gimnazjum nr 14 w Katowicach

im. J. Słowackiego

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Biuletyn informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Email Drukuj PDF

Uwaga: moduł wyszukujący znajduje się w górnym prawym rogu strony (na niebieskim tle).

Spis treści BIP:

Podstawa prawna BIP

W myśl Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198) Rozdział 1 Artykuł 4 Punkt 5 nakłada na podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Celem powstania Biuletynu Informacji Publicznej jest utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. 
Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - www.bip.gov.pl

informacje udostępniła Iwona Orlikowska 24.09.2014 wprowadziła Beata Rutkowska 24.09.2014

Instrukcja obsługi strony BIP

1. Układ strony:
Stronę otwiera spis treści porządkujący najważniejsze informacje zawarte w serwisie Biura Informacji Publicznej prowadzonym przez Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach. Wśród tych informacji znajdują się te, których powszechna prezentacja stanowi obowiązek ustawowy.
2. Przeglądanie strony:
W celu szczegółowego zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie należy wybrać kursorem link odpowiedniej podstrony w Spisie treści (np. Dane adresoweStatus prawny) i nacisnąć lewy klawisz myszy. Wówczas strona samodzielnie przełączy się na odpowiednie hasło. U dołu każdego działu znajduje się informacja o osobie, która dana informacje udostępniła, wprowadziła oraz data wprowadzenia tej informacji.
3. Powrót do Spisu treści:
Aby powrócić do Spisu treści, należy przewinąć stronę suwakiem przewijania lub scrollem myszy do góry.
4. Przeglądanie załączonych dokumentów:
Niektóre podstrony (np. Aktualne przetargi) mogą zawierać dodatkowe dokumenty. Są one zapisane w formacie .pdf lub doc, a do ich odczytania na komputerze należy zainstalować program Acrobat Reader, bądź program odczytujące pliki tekstowe z rozszerzeniem .doc. Dokumenty te otworzyć można, wybierając kursorem link i naciskając lewym klawiszem myszy (nastąpi ich samoistne otwarcie w nowym oknie przeglądarki internetowej).
5. Wyszukiwanie informacji:
Przeszukiwaniu bieżących informacji oraz dokumentów pod kątem obecnych w nich słów, fraz i zdań służy moduł Wyszukiwarki. Aby przejść do odpowiedniej podstrony lub dokumentu, należy wpisać w pole modułu odpowiednie słowo/słowa i nacisnąć na klawiaturze enter.
6. Rejestr zmian:
Wszelkie zmiany na stronie BIP Gimnazjum nr 14 odnotowywane są w zakładce Rejestr zmian.

informacje udostępniła Iwona Orlikowska 24.09.2014 wprowadziła Beata Rutkowska 24.09.2014

Zawartość BIP

Dane teleadresowe placówki

Gimnazjum nr 14 im. J.Słowackiego w Katowicach
ul. Oswobodzenia 47
40-404 Katowice tel/fax: 32/255-71-63 
www: http://www.gimnazjum14.katowice.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. NIP: 954-248-63-57
Regon: 276553920

informacje udostępniła Iwona Orlikowska 24.04.2014 wprowadziła Beata Rutkowska 24.09.2014

modyfikacja informacji 14.05.2015 Beata Rutkowska

Status prawny

Gimnazjum nr 14 im. J.Słowackiego w Katowicach jest samodzielną jednostką prowadzoną przez gminę Katowice. 
Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
Gimnazjum kształci i wychowuje uczniów kierując się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Konwencji o Prawach Dziecka.
W realizacji swoich zadań szkoła respektuje przepisy prawa określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
Szkoła posiada Statut Szkoły. Organizacja Gimnazjum nr 14 im. J.Słowackiego w Katowicach ul. Oswobodzenia 47 jest szkołą samodzielną.
Gimnazjum ma 6 oddziałów. Liczy 152 uczniów.

informacje udostępniła Iwona Orlikowska 24.09.2014 wprowadziła Beata Rutkowska 24.09.2014

Organami Gimnazjum nr 14 im. J.Słowackiego w Katowicach są:

 1. Dyrektor Gimnazjum
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

Przedmiot działania i kompetencje Szczegółowy opis działań i kompetencji szkoły znajduje się w Statucie szkoły Rozdział II - Cele i zadania Gimnazjum nr 14 im. J.Słowackiego w Katowicach Struktura własnościowa Gimnazjum nr 14 im. J.Słowackiego jest utrzymywane ze środków finansowych organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna miasta Katowice, działająca na zasadach jednostki budżetowej. Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

 • Dyrektor szkoły mgr Iwona Orlikowska

Kompetencje dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Statucie Szkoły Rozdział III - Organy Szkoły

informacje udostępniła Iwona Orlikowska 24.09.2014 wprowadziła Beata Rutkowska 24.09.2014

Majątek Szkoły

 1. Gimnazjum nr 14 im. J.Słowackiego prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.
 2. Gimnazjum dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.
 3. Gimnazjum nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet miasta Katowice.
informacje udostępniła Iwona Orlikowska 24.09.2014 wprowadziła Beata Rutkowska 24.09.2014

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

 1. Księga inwentarzowa.
 2. Rejestr pracowników
 3. Ewidencja akt osobowych pracowników.
 4. Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.
 5. Ewidencja dokumentacji szkolnej.
 6. Księga zastępstw
 7. Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
 8. Księga uczniów
 9. Rejestr utraconych legitymacji szkolnych i pracowniczych.
 10. Rejestr korespondencji
 11. Archiwum dokumentacji szkoły
 12. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (regulamin, aneks 1, aneks 2, tabela dopłat)

Wnioski do ZFŚS (do pobrania):

Terminy składania wniosków do ZFŚS.

 

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową. 
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

informacje udostępniła Iwona Orlikowska 24.09.2014 wprowadziła Beata Rutkowska 24.09.2014


Sekretariat szkoły

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Godziny urzędowania sekretariatu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

informacje udostępniła Iwona Orlikowska 24.09.2014 wprowadziła Beata Rutkowska 24.09.2014

Inne dokumenty szkolne

Inne dokumenty szkolne: Wewnątrzszkolny System OcenianiaRegulamin Oceniania Zachowania

informacje udostępniła Iwona Orlikowska 24.09.2014 wprowadziła Beata Rutkowska 24.09.2014

 

Uzyskiwanie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, a informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

informacje udostępniła Iwona Orlikowska 24.09.2014 wprowadziła Beata Rutkowska 24.09.2014


Kontrola zewnętrzna

W I półroczu 2014r. w szkole przeprowadzono następujące kontrole:

 1. Ewaluacja całościowa 10.09.( omówienie harmonogramu), 16-19.09. ( przeprowadzenie ewaluacji) , 2.10. ( podsumowanie ewaluacji) Kuratorium Oświaty w Katowicach( poziom spełnienia wymagań „B” )
 2. Ocena stanu sanitarnego szkoły. Ocena stanu zagrożenia , wymogów z zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówce- 17. 09. 2013r.bez uwag
 3. Kontrola dot. oceny stanu sanitarnego pionu żywienia w szkole- PSSE Katowice – 19.09.2013- bez uwag
informacje udostępniła Iwona Orlikowska 24.09.2014 wprowadziła Beata Rutkowska 24.09.2014
Nabór na wolne stanowiska pracy

Brak wolnych stanowisk pracy

informacje udostępniła Iwona Orlikowska 24.09.2014 wprowadziła Beata Rutkowska 24.09.2014

 

Redakcja BIP

Osoba odpowiedzialna za redakcję BIP Gimnazjum nr 14 w Katowicach
mgr Beata Rutkowska e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel/fax: 32/255-71-63

Osoba nadzorująca i przygotowująca materiały do umieszczenia na BIP Gimnazjum nr 14 w Katowicach
mgr Iwona Orlikowska e-mail: gimnazjum14katowice@gmail.com tel/fax: 32/255-71-63

 

Adres redakcji:
Gimnazjum nr 14 im. J.Słowackiego w Katowicach

ul. Oswobodzenia 47
40-404 Katowice tel/fax: 32/255-71-63

informacje udostępniła Iwona Orlikowska 24.09.2014 wprowadziła Beata Rutkowska 24.09.2014

modyfikacja Beata Rutkowska 22.01.2016

 

Rejestr Zmian

14.05.2015

 • zmiana adresu e-mail

informacje udostępniła Iwona Orlikowska 14.05.2015 wprowadziła Beata Rutkowska 14.05.2015

24.09.2014

 • dodanie logo BIP
 • dodanie instrukcji obsługi strony BIP
 • dodanie informacji o: osobie przygotowującej materiały do BIP
 • dodanie informacji o adresie redakcji BIP
 • dodanie informacji o numerze telefonu osoby redagującej  BIP
 • dodanie informacji o naborze na wolne stanowiska pracy
 • dodanie informacji o sposobach uzyskiwania informacji publicznych nieudostępnionych w BIP
 • dodanie informacji o tożsamości osób, które wytworzyły i wprowadziły informacje do BIP oraz o czasie wytworzenia informacji i  udostępnienia informacji

informacje udostępniła Iwona Orlikowska 24.09.2014 wprowadziła Beata Rutkowska 24.09.2014

14.05.2015

 • zmiana adresu e-mail redakcji BIP

informacje udostępniła Iwona Orlikowska 22.01.2016 wprowadziła Beata Rutkowska 22.01.2016